Om FAL | Sinf

Om FAL

mikroskop 900x506

FAL, bildades den 6 juni 1987. Anledningen till bildandet var den rapport som Statens Mät- och Provråd, MPR, och Naturvårdsverket la fram 1987 rörande vattenkontrollen. Den hade titeln ”Kvalitetssäkrad miljökontroll”. Rapporten behandlade ett auktorisationssystem för vattenkontroll och blev också startskottet för den ackrediteringsverksamhet som MPR påbörjade och fortsattes i ny skepnad genom SWEDAC.

I rapporten från 1987 fanns en bilaga med förslag på krav som borde ställas på en ackrediterad verksamhet. Med denna bilaga som förebild utarbetade Fal, en idé kring hur en kvalitetsmanual kunde se ut. Under en period bedrev FAL, en omfattande kursverksamhet som behandlade uppbyggnad av kvalitetssystem.

FALs verksamhet idag omfattar branschbevakning för icke-offentliga laboratorier. FAL bedriver kursverksamhet och gör framställningar till myndigheter och organisationer som har betydelse för medlemmarnas verksamhet. FAL har täta kontakter med ackrediteringsorganet SWEDAC där gemensamma frågor för branschen behandlas. Medlemmarna anmäler frågor som skall tas upp.

FAL är också remissinstans. Detta innebär att du som medlem kan påverka förslag som är under utarbetning. FAL, ingår i Svensk Industriförening som i sin tur sorterar under Näringspunkten. Den senare är ett paraply för ca 90 branschorganisationer. FAL har härigenom en betydande kontaktyta inom det svenska näringslivet.

Senaste nytt

No posts